Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 7056Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering commissie Financiën en Beleidsuitvoering 16 juni 2021

Plaats en tijdstip

Op 16 juni 2021 vergadert de commissie Financiën en Beleidsuitvoering van waterschap Vechtstromen. In verband met de Corona-maatregelen vergadert de commissie digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo. De openbare digitale vergadering beslaat twee delen. Deel 1 start om 08.30 uur en eindigt om 12.00 uur. Deel 2 start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Voor het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. U ontvangt dan de benodigde informatie.

 

Agendapunten

 

1. Opening, vaststellen agenda

2. Verslag commissie Financiën en Beleidsuitvoering 12 mei 2021 + toezeggingenlijst

3. Informerende stukken en mededelingen

3a. Beantwoording vragen Arbojaarverslag 2019

4. Ontwerpjaarverslag 2020

5. Meerjarenverkenning 2022-2031

6. Eerste begrotingswijziging 2021

7. Kredietvoorstel start- en verzamelkredieten n.a.v. Meerjarenverkenning 2022-2031

8. Begrotingen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis

9. Uitgangspunten herijking Kostentoedeling watersysteembeheer 2022

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Terinzagelegging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl.