Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 7042Beschikkingen | afhandelingAmbt-Ommen, ontwateringsmiddelen en drainage-uitmondingen WL06456

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Maatschap E.G.J. Kamphuis en M.J.E. Kamphuis-Venhuis te Beerzerveld voor het aanbrengen en hebben van ontwateringsmiddelen en drainage-uitmondingen in het talud op de linker oever van waterloop WL06456 (afvoervak AV06102), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie T, nummers 312, 313 en 221, nabij de Beerzerhaar te Beerze. Het betreft het vervangen van bestaande drainage die niet werkt.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2127197.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 3 juni 2021