Ontwerp-Waterbeheerprogramma Amstel, Gooi en Vecht 2022-2027

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het ontwerp- Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage ligt.

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 geeft de koers aan voor een toekomstbestendig watersysteem in ons gebied voor de komende zes jaar. Waterschappen staan de komende jaren voor een grote uitdaging. We maken met elkaar steeds meer gebruik van de schaarse ruimte. Dit heeft gevolgen voor water in kwalitatieve en kwantitatieve zin. De samenhang met de opgaves op het gebied van ruimtelijke ordening neemt daarnaast verder toe. Wat dit betekent is terug te zien in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarin schetsen we welke keuzes wij maken om het waterbeheer in onze regio toekomstbestendig te maken.

Het WBP is een programma onder de nieuwe Omgevingswet en is wettelijk verplicht.

 

Onderdeel van het Waterbeheerprogramma zijn de maatregelen die het waterschap wil nemen om het oppervlaktewater schoner en gezonder te maken. We houden hierbij rekening met de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt. De maatregelen die het waterschap neemt om de KRW doelen te halen leggen we vast in het WBP. De KRW doelen liggen vast in de regionale Waterprogramma’s van de provincies en het totaalpakket is terug te vinden in het door het Rijk vast te stellen Stroomgebiedbeheerplan (SGBP).

Dit betekent dat in 2021 verschillende programma’s van rijk, provincies en waterschappen (deels) tegelijkertijd ter inzage liggen. Deze programma’s zijn in samenwerking met elkaar opgesteld. De overheden maken onderling afspraken over het doorsturen en beantwoorden van de inspraakreacties. Als uw reactie (voor een deel) niet bij de juiste overheid binnenkomt, zal deze uw reactie doorsturen naar het juiste adres. In verband met de AVG zullen wij u hier vooraf toestemming voor vragen. Let er bij het insturen van uw reactie wel op dat deze binnen de juiste termijn binnenkomt.

 

Op 26 mei 2021 sprak het Algemeen Bestuur van AGV over het Waterbeheerprogramma. Daaruit volgde een positief advies voor het starten van de inspraak voor het WBP. Verschillende politieke partijen hebben vragen en suggesties voor verbeteringen van het WBP meegegeven. Bent u geïnteresseerd in de opvattingen en gesprek in het bestuur van het waterschap over het ontwerp- WBP? Dan kun u via deze link de beschikbare informatie bekijken:

https://agv.waterschapsinformatie.nl/vergadering/867205/Ontwerp%20Waterbeheerprogramma%20aanvullende%20informatie%2019-07-2021

 

Ontwerp-Verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking AGV 2021

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat de ontwerp- Verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking AGV 2021 ter inzage ligt. In deze ontwerp-Verordening is een hoofdstuk participatie toegevoegd aan de huidige Verordening inspraak en elektronische bekendmaking AGV. Het hoofdstuk participatie in de verordening is gebaseerd op de met het WBP vast te stellen Leidraad participatie.

 

Inzien van de stukken

De periode van terinzagelegging van het Waterbeheerprogramma van AGV en van de Verordening participatie is van 7 juni 2021 tot 19 juli 2021.

 

Inspraak

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ‘Ontwerp- Waterbeheerprogramma AGV 2022-2027’ of ‘Ontwerp-Verordening participatie’, richten aan:

het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

U kunt ook online reageren via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Marisse Boegheim of Jolanda van Dijk via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief).

Het Algemeen Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het Waterbeheerprogramma en past het Waterbeheerprogramma zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie. Hetzelfde geldt voor uw zienswijze op de Verordening participatie.

 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Marisse Boegheim of Jolanda van Dijk. Of u kunt een email sturen naar WBPAGV@waternet.nl

 

Naar boven