Definitief besluit vaststelling geactualiseerde Legger Watersystemen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 16 maart 2021 op grond van artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 lid 2 Waterschapswet besloten de geactualiseerde Legger Watersystemen definitief vast te stellen.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen vastgesteld.

Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden, kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Watersystemen geactualiseerd?

De Legger Watersystemen is vastgesteld op 30 januari 2018 en vervolgens geactualiseerd in 2019. Sinds die tijd zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine geometrische wijzigingen. Tot slot worden zogenaamde ‘over te dragen kleine watergangen’ van de legger gehaald en zijn er enkele reeds bestaande kades toegevoegd aan de legger. Al deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Samenhang met overige besluiten

Gezamenlijk met de legger van watersystemen zijn ook de legger van waterkeringen en de nieuwe waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. De waterschapsverordening is op 11 mei 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld en zal bij het in werking treden van de Omgevingswet van kracht worden, naar verwachting op 1 juli 2022. Na inwerkingtreding vervangt de waterschapsverordening de keur en algemene regels. Meer informatie hierover is te vinden via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2021.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft vanaf 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn diverse zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen worden in de reactienota beantwoord. Hier valt ook te lezen of de zienswijzen aanleiding zijn geweest voor het aanpassen van de legger. In haar vergadering van 16 maart 2021 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden de reactienota vastgesteld. De reactienota bevat ook de antwoorden op de zienswijzen van de bovengenoemde samenhangende besluiten en vindt u in de bijlage van deze bekendmaking. 

Wanneer treedt de legger in werking

De geactualiseerde legger treedt in werking op het moment van publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

Het definitieve besluit voor de actualisatie van de legger kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2021.

U kunt de definitieve legger eventueel ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Waterbeheer via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Naar boven