Definitief besluit vaststelling geactualiseerde Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 16 maart 2021 op grond van artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 lid 2 Waterschapswet besloten de geactualiseerde Legger Waterkeringen definitief vast te stellen.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele beheergebied een legger voor de waterkeringen vastgesteld.

Deze legger is een set met kaarten, tabellen en een leeswijzer. Hierin is vastgelegd waar de dijken en kaden (waterkeringen) liggen, welke vorm ze hebben, hoe ze zijn opgebouwd en hoe groot ze minimaal moeten zijn. In de legger staat ook wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is voor het onderhoud.

In de zones, die zijn opgenomen in de legger, gelden de regels uit de Keur en de algemene regels van het waterschap. Dit betekent dat niet alle werkzaamheden zomaar kunnen worden uitgevoerd of werken kunnen worden aangelegd zonder dat hiervoor vooraf toestemming is van het waterschap (vergunning).

Waarom is de Legger Waterkeringen geactualiseerd?

Primaire waterkeringen

Om Nederland beter te kunnen beschermen tegen hoog water uit de rivieren gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe normen voor de dijken langs de grotere rivieren (primaire waterkeringen). Om in de toekomst aan deze nieuwe normen te kunnen voldoen, wordt langs de primaire waterkeringen meer ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Zo willen we voorkomen dat er nu dingen gebouwd of aangelegd worden, die bij een eventuele toekomstige dijkversterking in de weg staan. Een reservering van ruimte betekent niet dat deze dijken ook meteen versterkt moeten worden. Als we in een gebied iets met de dijk gaan doen dan laten wij dit op tijd weten. Er is vanaf dat moment nog volop gelegenheid om reactie te geven.

Regionale waterkeringen en zomerkades

Voor de kleinere (regionale) dijken en zomerkades golden al beperkingenzones. Deze waren voor een deel nog niet opgenomen in de kaarten (legger). Voor de invoering van de landelijke Omgevingswet moeten deze zones nu ook op kaart vastgelegd worden. Daarom zijn deze nu ook verwerkt in de geactualiseerde legger. Zo zijn ook deze zones nu goed inzichtelijk.

Samenhang met overige ontwerpbesluiten

Gezamenlijk met de legger van waterkeringen zijn ook de beleidsregel voor ‘(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen’, de legger van watersystemen en de nieuwe Waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. De Waterschapsverordening is op 11 mei 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld en zal per 1 juli 2022 in werking treden. Na inwerkingtreding vervangt de Waterschapsverordening de keur en algemene regels. Meer informatie hierover is te vinden via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2021.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft vanaf 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn diverse zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen worden in de reactienota beantwoord. Hier valt ook te lezen of de zienswijzen aanleiding zijn geweest voor het aanpassen van de legger. In haar vergadering van 16 maart 2021 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden de reactienota vastgesteld. De reactienota bevat ook de antwoorden op de zienswijzen van de bovengenoemde samenhangende besluiten en vindt u in de bijlage van deze bekendmaking 

Wanneer treedt de legger in werking

De geactualiseerde legger treedt in werking de dag na publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

Het definitieve besluit voor de actualisatie van de legger kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2021.

U kunt de definitieve legger eventueel ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Naar boven