Ter inzage algemene regel reguliere tuinwerkzaamheden bij waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 28 april 2021 besloten onderstaande algemene regel voor waterkeringen in concept vast te stellen.

Algemene regel voor het uitvoeren van reguliere tuinwerkzaamheden.

Voor primaire waterkeringen is op 1 januari 2017 de nieuwe normering van kracht geworden. De nieuwe normering is in de actualisatie van de legger waterkeringen in 2021 verwerkt. In veel gevallen leidt dit tot een verruiming van de beschermingszone (zonering die direct grenst aan de waterkering) en het profiel van vrije ruimte (reservering voor toekomstige dijkversterkingen).

Van 3 november 2020 tot en met 20 december 2020 heeft de geactualiseerde legger waterkeringen ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan veelal over de te grote beperkingen die de verruimde zoneringen met zich meebrengen. Met name is er veel bezwaar tegen de vergunningplicht voor reguliere tuin- en onderhoudswerkzaamheden zoals het aanbrengen van beplanting, schoffelen en overige vergelijkbare kleine, tijdelijke graafwerkzaamheden vanwege de regeldruk die dit met zich meebrengt. Wij hebben geconcludeerd dat een aantal van deze beperkingen inderdaad verder gaan dan nodig om onze dijken te beschermen. Om die reden worden in deze algemene regel tuinwerkzaamheden en verschillende werkzaamheden die daarmee samenhangen, onder voorwaarden, uitgezonderd van de vergunningplicht. Hierbij kan gedacht worden aan het reguliere tuinonderhoud zoals schoffelen en snoeien, maar ook het aanplanten van tuinplanten en het plaatsen van erfafscheidingen.

Inzage en vragen

De betreffende algemene regel is aan de linker kant van deze pagina te raadplegen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de algemene regel? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden en ingelanden kunnen in de periode vanaf het moment van deze publicatie tot 6 weken daarna hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze algemene regel tuinwerkzaamheden’ te vermelden.

 

Naar boven