Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 6810Overige overheidsinformatieOpenbare commissievergaderingen Waterschap Limburg 16 juni 2021

 

Op woensdag 16 juni 2021 om 15.00 uur vinden openbare vergaderingen plaats van de commissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (WBO) en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW). De agenda's en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via https://ris3.ibabs.eu/Calendar/Index/Waterschaplimburg.

 

Digitale vergaderingen

In verband met corona-maatregelen, vinden deze vergaderingen digitaal plaats. Belangstellenden kunnen kijken naar rechtstreekse uitzendingen op het YouTube-kanaal van Waterschap Limburg. De verwijzingen naar de uitzendingen worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl).

 

Spreekrecht

De voorzitter stelt toehoorders op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens deze vergaderingen met inachtneming van het navolgende. Het verzoek moet uiterlijk voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl onder vermelding van het agendapunt of de agendapunten waarover men het woord wil voeren. Bij de behandeling van ieder agendapunt, met uitzondering van de rondvraag, geeft de voorzitter de verzoeker het woord over het aan de orde zijnde agendapunt met een spreektijd van ten hoogste vijf minuten per agendapunt, waarbij de totale spreektijd per vergadering ten hoogste vijftien minuten bedraagt.

 

Informatie

Hebt u vragen, stuur dan een e-mail naar bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

 

Roermond,4 juni 2021

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

J.S.E. Van Wersch, voorzitter commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen