Kennisgeving en ontwerpbegroting 2022 Aqualysis

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Aqualysis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Aqualysis jaarlijks een begroting op. Met deze begroting wil Aqualysis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis ter inzage ligt.

De ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis ligt met ingang van 21 mei 2021 tot en met 4 juni 2021 ter inzage en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Gegeven de huidige omstandigheden is het mogelijk om enkel op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting 2022 Aqualysis '.

 

Naar boven