Ter inzage: Ontwerpvergunning wijziging Waterwet FrieslandCampina Nederland BV te Lochem

Ten behoeve van de lozing van FrieslandCampina Nederland B.V te Lochem is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van het Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel.

De wijziging van de waterwetvergunning uit 2010 heeft betrekking op de volgende aspecten:

 • 1.

  Realisatie en ingebruikname van een nieuwe afvalwater meetput (voor de totale stroom in plaats van boterfabriek en poederfabriek apart);

 • 2.

  Realisatie en ingebruikname van een drietal doseringspunten met salpeterzuur om het afvalwater aan te kunnen zuren;

 • 3.

  Wijziging van de concentratie/vracht aan stikstof (N)-totaal en de verhouding stikstof (N)-totaal/CZV in het afvalwater in verband met de toepassing van salpeterzuur;

 • 4.

  Wijziging (op termijn) van de locatie van de pH meting c.q. pH sturing van de huidige afvalwatermeetput naar het gemaal Kanaalstraat te Lochem.

Het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens om daartoe de water vergunning van 8 juni 2010 te wijzigen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 mei 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan: Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem info@wrij.nl. Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijkte omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning Waterwet FrieslandCampina’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving opbovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft hetonze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk oftelefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt de vergunning dan ook definitief verleend.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverleningen Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven