Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 6187Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/Gezond Water 2022-2027 ter inzage

Op 16 september 2020 heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/Gezond Water 2022-2027 vastgesteld.

Ontwerp maatregelenpakket

Gezond water is water met een goede chemische en ecologische waterkwaliteit. Oftewel water dat vrij is van vervuiling en waarin de planten en dieren kunnen leven die er thuishoren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ondersteunt ons om de waterkwaliteit in ons gebied waar nodig te verbeteren. De maatregelen voor de derde planperiode van de KRW (2022-2027) zijn opgenomen in het maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/Gezond Water. Meer informatie staat in ons KRW-magazine. De nieuwe KRW-doelen voor de periode 2022-2027 worden vastgesteld door de Provincie Noord-Holland en liggen gelijktijdig ter inzage.

Inzage

Het ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/ Gezond Water 2022-2027 en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor op deze pagina links onder ‘Externe bijlagen’.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit kan op de volgende manieren onder vermelding van het dossiernummer HHNK/19004291:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon.

  • 2.

    Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze.

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met Jan Willem Huizinga (j.huizinga@hhnk.nl) of Annette Beems-Kuin (a.beems@hhnk.nl) tel. 072-582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd.

Procedure vaststelling

Het maatregelenpakket wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over het ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/ Gezond Water 2022-2027 naar voren te brengen. Uw reactie wordt in het najaar van 2021 betrokken bij de definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur van HHNK over het Waterplan HHNK en door de provincie Noord Holland bij de besluitvorming over de provinciale KRW-doelen. Er zit relatief veel tijd tussen de inspraak en vaststelling. Dat komt doordat waterplannen van het Rijk vanaf eind maart 2021 zes maanden ter inzage liggen. Inspraak op deze plannen kan effect hebben op de regionale waterplannen van provincies en waterschappen.

U krijgt bericht over de vaststelling van het maatregelenpakket en van de manier waarop we de resultaten van de inspraak hebben verwerkt. Het maatregelenpakket zal uiteindelijk worden verankerd in het Waterplan HHNK. Tegen het definitieve maatregelenpakket (en het Waterplan HHNK) staat geen beroep open.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jan Willem Huizinga of Annette Beems-Kuin, telefoonnummer 072-582 8282.