Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2021, 6090Overige overheidsinformatieWaterschap Drents Overijsselse Delta - Ontwerp Waterbeheerprogramma Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022-2027

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft op 20 april 2021 het Waterbeheerprogramma 2022-2027 in ontwerp vastgesteld.

In het plan zijn voor de planperiode de beleidskaders, de doelen en de maatregelen opgenomen voor de thema’s waterveiligheid, voldoende water, schoon water en maatschappij & organisatie. De doelstellingen en maatregelen in het ontwerp Waterbeheerprogramma hebben betrekking op:

  • -

    voorkomen en (waar nodig) beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

  • -

    bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en effectieve en efficiënte behandeling van afvalwater;

  • -

    vervulling van maatschappelijke functies die samenhangen met onze watersystemen.

Het waterkwaliteitsbeleid ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maakt onderdeel uit van dit ontwerpprogramma. De doelen en maatregelen voor de waterlichamen in het werkgebied van het waterschap WDODelta worden op grond van wettelijke afspraken door het waterschap (in het waterbeheerprogramma), door de provincies (in de Regionale Waterprogramma’s) en door het Rijk (in de Stroomgebiedsbeheerplannen) ter inzage gelegd.

Het ontwerp ligt met ingang van maandag 17 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage (tot en met 25 juni 2021). Gedurende deze termijn kunnen inwoners en belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling.

Schriftelijk:  digitaal via https://www.wdodelta.nl/indienen-zienswijze

en per brief aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dr. van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle.

Graag onder vermelding van: zienswijze ontwerp WBP WDODelta 2022-2027

Mondeling: voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u vóór maandag 28 juni 2021 contact op nemen met mevrouw A. Wijnhout, telefoon 088 – 2331788.

U kunt het ontwerp-Waterbeheerprogramma inzien via de website www.wdodelta\waterbeheerprogramma . De mogelijkheid bestaat via de website het ontwerp in pdf-formaat te downloaden. Het document is tevens in te zien bij de kantoren van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincies Drenthe en Overijssel en de kantoren van de waterschappen Zuiderzeeland, Fryslân, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe.