Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak van de ontwerp-wijziging op het peilbesluit De Tol (2019), deelgebied Kortrijk (2021)

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat de inspraak van de ontwerp-wijziging op het peilbesluit De Tol (2019) voor het deelgebied Kortrijk (2021) van start gaat. In een peilbesluit legt het waterschap de waterstanden voor een gebied vast.

In de wijziging op het peilbesluit De Tol voor deelgebied Kortrijk gaat het over het deelgebied Kortrijk tussen Breukelen en Kockengen. In het deelplan voor Kortrijk is de oplossing voor de belangrijkste opgaven in dit gebied uitgewerkt. Het peilgebied wordt heringedeeld (opgesplitst) in twee peilgebieden: een hoger en een lager deel. In het lagere deel wordt een peilaanpassing doorgevoerd, volgend op de opgetreden maaivelddaling in het (veenweide)gebied. In het hogere deel blijft het peil gelijk aan het huidige peil. In de (ontwerp)-wijziging op het peilbesluit De Tol (2019) voor deelgebied Kortrijk (2021) leggen we deze nieuwe peilen voor deelgebied Kortrijk vast.

Stukken inzien

U kunt de ontwerp-wijziging van het peilbesluit van 20 januari tot en met 2 maart 2021 inzien en downloaden op de website van het waterschap hdsr.nl/kortrijk. In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop zijn of haar inspraakreactie in de wijziging op het peilbesluit De Tol (2019) voor deelgebied Kortrijk (2021) is verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

Informatie

Meer informatie over het ontwerp-peilbesluit staat op de site van het waterschap hdsr.nl/kortrijk. Voor een inhoudelijke toelichting op het peilbesluit of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u mailen of een (telefonische) afspraak maken met projectleider Marije van Bergen, per e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl of per telefoon 030 – 209 5700.

 

Houten, 20 januari 2021

 

 

Naar boven