Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 5752Overige besluiten van algemene strekkingMededeling verlenen watervergunning

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van overtollig (mogelijk) verontreinigd hemelwater afkomstig van de bezinkput gelegen op het motorcross-terrein in Axel.