HAS2021_Z30691 Provincie Groningen

Watervergunning voor het aanbrengen van een faunapassage onder de A28 ter plaatse van hectometerpaaltje 194.3 te Haren.

 

Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 4 mei 2021 tot en met 15 juni 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is ook digitaal in te zien.

 

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer 0598-693800.

 

Naar boven