Ter inzage: Ontwerpvergunning Waterwet Aviko Steenderen

Ontwerpvergunning Waterwet

Ten behoeve van de lozing van Aviko is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van het Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel. artikel 6.2.

Op 26 juni 2020 is daartoe een aanvraag ingediend bij het Waterschap Rijn en IJssel.

De ingediende aanvraag betreft de volgende vergunningplichtige activiteiten:

De aanvraag tot revisie heeft in hoofdzaak betrekking op:

  • - het wijzigen van een waterstaatswerk te weten het (deels) verleggen / omleggen van de Heeckerenslaak om de bestaande Aviko duiker heen;

  • - water en/of stoffen direct in een oppervlaktewaterlichaam brengen, het betreft de lozing van de overstort van condenswater en (schoon) hemelwater via de met elkaar verbonden kleine wadi, ringsloot, 2 grote/verbonden wadi’s op de Afwatering van de Steenderdiek;

    - water en/of stoffen brengen op een zuivering technisch werk, afkomstig van het vuilwatersysteem en het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater (first flush) op gemaal Steenderen;

    - het gebruik maken van waterstaatswerken, namelijk de Heeckerenslaak en de afwatering van de "Steenderdiek", in beheer bij het waterschap, in verband met het behouden en uitbreiden van diverse lozingspunten van hemelwater;

    - de (reeds uitgevoerde) realisatie van een vrieshuis, namelijk het leggen en verlengen van duikers, het laten uitmonden van een bermsloot in de watergang, het aanbrengen van verharding en beplanting in de beschermingszone van de watergang, het plaatsen van een hekwerk langs en een dwarshekwerk binnen de zone van de watergang, het laten uitmonden van de wadi met een knijpconstructie op de watergang en het verleggen van een watergang.

Het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

 

Ter inzage: Ontwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het verzoek tot maatwerk betreft de kwalitatieve aspecten van het brengen van water en/of stoffen direct in een oppervlaktewaterlichaam, in beheer bij het waterschap via een lozings- zuiverings- en infiltratievoorziening. Het betreft lozing van afstromend hemelwater via de met elkaar verbonden kleine wadi, ringsloot, 2 grote wadi’s op de Afwatering van de Steenderdiek (code GRB44.010).

Het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens de gevraagde maatwerkvoorschriften te verlenen.

 

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 mei 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 4 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning Waterwet Aviko’ te vermelden.

 

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt de vergunning dan ook definitief verleend. Zodra de beleidsregel definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven