Ter inzage: Ontwerpvergunning FrieslandCampina Ingredients B.V. te Borculo

Ten behoeve van de lozing van FrieslandCampina is op 9 januari 2017 een vergunning op grond van de Waterwet verleend door het Waterschap Rijn en IJssel voor het brengen van water of stoffen afkomstig van FrieslandCampina Domo, gelegen aan de Needseweg 23 en Oude Needseweg in Borculo met behulp van een werk (persleiding), niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 2 onder a van de Waterwet.   Het bedrijf heeft sinds lange tijd een centrifuge in werking voor het terughouden van het zogenaamde kool en kiezel dat in een beperkte afvalwaterstroomvolume met grote hoeveelheden vrijkomt bij de raffinage van lactose. Het waterschap is voornemens de verleende vergunning ambtshalve aan te passen om de aanwezigheid van grote hoeveelheden kool en kiezel terug te dringen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 mei 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 4 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem of info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning Waterwet FrieslandCampina’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt de vergunning dan ook definitief verleend. Zodra de beleidsregel definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven