Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5357Beschikkingen | afhandelingHaaksbergen, verleggen WL00802, verwijderen dammen, nieuwe dam en bouwwerk

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van R. Witbreuk te Haaksbergen voor het volgende:

 • 1.

  Verleggen waterloop WL00802 (Rosinksteeg watergang, afoervak AV16421).

  Na de her-evaluatie van waterlopen vormt het traject waterloop ter hoogte van de Rosinkweg 5 het begin c.q. start van waterloop WL00802.

 • 2.

  Verwijderen van twee dammen met duikers (DK12946, circa 7,5 meter lang en DK06117, circa 7,5 meter lang).

  Deze dammen met duikers ontsluiten perceel HBG01S141.

 • 3.

  Plaatsen van een nieuwe dam met duiker (lengte 20 meter) in de nieuwe c.q. verlegde waterloop WL00802.

  Deze nieuwe dam met duiker vormt de nieuwe ontsluiting van perceel HBG01S141.

 • 4.

  Realiseren van een bouwwerk binnen de beschermingszone op perceel HBG01S53.

De voornoemde activiteiten / werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen op de Rosinkweg 5 te Haaksbergen.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2131725.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 28 april 2021