Hoogheemraadschap van Delfland – bekendmaking – Vaarverordening Delfland (verlenging wijzigingsbesluit)

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 26 april 2021 de volgende besluiten genomen:

 

 • 1.

  Het besluit tot partiële wijziging van de Vaarverordening van 14 maart 2017 te verlengen voor het jaar 2021, onder de bij verkeersbesluit D2017-04-002164/2017-005187 vastgestelde voorwaarden;

 • 2.

  Het besluit van 11 maart 2019 door de portefeuillehouder tot verlenging van het besluit tot partiële wijziging van de Vaarverordening van 14 maart 2017 voor de jaren 2019 en 2020, onder de onder de bij verkeersbesluit D2017-04-002164/2017-005187 vastgestelde voorwaarden, te bekrachtigen;

 • 3.

  Te bepalen dat de onder 1 en 2 genoemde besluiten in werking treden daags na bekendmaking in het Waterschapsblad

   

De besluiten betreffen de wijziging van de bijlagen 2 en 3 bij de Vaarverordening Delfland. Op bijlage 2 staan de wateren waarop gemotoriseerd gevaren mag worden en op bijlage 3 de wateren waarop alleen met een ontheffing gemotoriseerd gevaren mag worden.

 

De Strijp en de Reijnerwatering zijn voor een proefperiode opgenomen op bijlage 2 – en verwijderd van bijlage 3 - om mogelijk te maken dat daar onder specifieke voorwaarden gemotoriseerd gevaren mag worden. Bijlage 2 kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie.

 

De proefperiode is ingesteld om de gevolgen van varen op de ecologische waterkwaliteit te kunnen monitoren. De voorwaarden zijn geconcretiseerd in een verkeersbesluit (Waterschapsblad 2017-3790) en houden onder meer in: éénrichtingsverkeer, beperkte vaarsnelheid en afsluiting van de vaarweg voor gemotoriseerd varen tussen 15 april en 15 juni.

 

 

Verdere informatie over varen kunt u vinden op de website: https://www.delfland.nl/

 

 

Voor vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

Bijlage 2: Kaart met waterenwaarover gemotoriseerd gevaren mag worden

Op deze kaart zijn de wateren groen gekleurd waarover zonder ontheffing gemotoriseerd gevaren mag worden. In de Vaarverordening Delfland zijn regels gesteld voor het gebruik van deze wateren als vaarwater. Denk hierbij aan vaarsnelheden, mogelijkheden om aan te leggen, etc.

 

Bijlage 3: Kaart met wateren waar met ontheffing gevaren mag worden (geel)

Op deze kaart zijn de wateren geel gekleurd waarover alleen met ontheffing van delfland gevaren mag worden. Om een ontheffing te krijgen, dient voldaan te worden aan de eisen gesteld in de Vaarverordening Delfland

 

Naar boven