Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2021, 5161Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving Ontwerp voor de revisie van het peilbesluit voor de Friese boezem Wetterskip Fryslân

Ter voldoening aan het bepaalde in de Waterverordening provincie Fryslân en artikel 3:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht ligt gedurende 6 weken vanaf de datum van deze bekendmaking ter inzage het

Ontwerp voor de revisie van het peilbesluit voor de Friese boezem

Het Ontwerp-peilbesluit omvat het gehele gebied van de Friese boezem, inclusief het deel van Groningen dat hierop afwatert.

Het ontwerp-peilbesluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

Een animatie over de werking van de boezem vindt u op https://www.youtube.com/watch?v=gaPEy0TGGJM

De kaart met de begrenzing van de Friese boezem vindt u op onze website https://www.wetterskipfryslan.nl/Peilbeheer/peilbesluit-friese-boezem

Wanneer u de stukken analoog wilt inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met mevr. De Booij via telefoonnummer 058 – 292 22 22.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerp-peilbesluit schriftelijk of mondeling indienen bij het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân, postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Nadere info bij mevr. De Booij via telefoonnummer: 058-292 2222.