Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 5141Plannen | overigKennisgeving ontwerp Projectplan Waterwet Wierdense Aa

 

In de vergadering van 20 april 2021 heeft het dagelijks bestuur Projectplan Waterwet Wierdense Aa in ontwerp vastgesteld.

De aanleg van twee geautomatiseerde stuwen is de definitieve oplossing om het waterpeil in de Wierdense Aa en het grondwaterpeil beter te waarborgen. Hiermee kan het waterschap ook in natte perioden het water in deze beek beter reguleren, waardoor wateroverlast in de wijk zuidoost Wierden wordt voorkomen. Ook wordt het weer mogelijk om water uit stedelijk en landelijk.

Ter inzage

Het ontwerp Projectplan Waterwet Wierdense Aa en de bijhorende bijlage(n) treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn te downloaden.

Het ontwerp Projectplan Waterwet Wierdense Aa en de bijhorende bijlage(n) liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de landelijke maatregelen rondom Covid-19 is het waterschapskantoor (tijdelijk) gesloten.

Het ontwerpbesluit en de bijhorende bijlage(n) zijn daarom met ingang van 27 april 2021 tot en met 8 juni 2021digitaal in te zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact opnemen met het waterschap.

Wanneer u de stukken fysiek wilt inzien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing, waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om de stukken in te kunnen zien.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen met ingang van 27 april 2021 tot en met 8 juni 2021 naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp Projectplan Waterwet Wierdense Aa kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.