Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 512Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit leggerwijziging – Madepolderweg te Den Haag (Vroondaal Zuid)

LEGGER2020-E-03

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger regionale waterkeringen te wijzigen op de locatie Madepolderweg te Den Haag (Vroondaal Zuid). Dit als gevolg van de op 19 juli 2019 verleende watervergunning (2019-007637) aan GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de afdelingsmanager Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 260DB Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.