Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerp peilbesluit Zegveld 2021

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de inspraak van het ontwerp peilbesluit Zegveld (2021) van start gaat.

In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. Voor het peilbesluit Zegveld 2021 gaat het om het gebied in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije. Deze gebieden zijn gelegen in de gemeentes Woerden en Nieuwkoop. Met dit peilbesluit blijft het fysieke karakter van het gebied en het watersysteem in stand en worden er geen significante functies of waarden in de omgeving veranderd, toegevoegd en/of verwijderd. In een aantal landbouwgebieden passen we de peilen aan voor de opgetreden maaivelddaling. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk. Het peilbesluit is opgesteld conform de beleidsnota Peilbeheer 2019 met zijn geactualiseerde beleid rondom bodemdaling en waterkwaliteit. Het peilbesluit Zegveld 2005 en de partiële herziening peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord zullen bij de definitieve vaststelling van het peilbesluit Zegveld 2021 worden ingetrokken.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp peilbesluit Zegveld 2021 van 21 april tot en met 1 juni 2021 inzien en downloaden via de website van het waterschap (www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld). In verband met de corona-crisis zijn de stukken niet op het hoofdkantoor van het waterschap in te zien.

 

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Uw inspraakreactie dient uiterlijk 1 juni 2021 ontvangen te zijn. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten, ovv Zienswijze ontwerp peilbesluit Zegveld 2021. U kunt uw inspraakreactie ook per email sturen aan post@hdsr.nl.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het peilbesluit Zegveld is verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

 

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerp-peilbesluit staat op de site van het waterschap hdsr.nl/peilbesluitzegveld. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u ook bellen of mailen met projectleider Susan Graas, telefoon 06 – 55 24 05 87, e-mail susan.graas@hdsr.nl.

 

Houten, 21 april 2021

 

 

Naar boven