Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling projectplan opstelplaats mobiele pompen Caspargouw

 

Vaststellen projectplan ‘opstelplaats mobiele pompen Caspargouw: Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden- Nederland’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 13 april 2021 het projectplan ‘Opstelplaats mobiele pompen Caspargouw: Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden- Nederland’ heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 11 februari tot en met donderdag 25 maart 2021. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

 

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-projectplan, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 181,- voor een natuurlijk persoon en € 360,- voor een rechtspersoon.

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, kan een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 181,- voor een natuurlijke persoon en € 360,- voor een rechtspersoon.

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden ingediend.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Arianne van Trigt, omgevingsadviseur, T: 06-11614912, E: kwa@hdsr.nl

 

Houten, 16 april 2021

 

Naar boven