Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2021, 462Overige overheidsinformatieDefinitief besluit Legger primaire waterkeringen Reevediepdijken Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging van de legger voor de primaire waterkeringen rondom het Reevediep definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de dijken aan de noord- en zuidzijde van het Reevediep en zijn onderdeel van de normtrajecten 11-1, 11-2 en 11-3. 

Een onderdeel van het Ruimte voor de Rivier project IJsseldelta was de realisatie van een hoogwatergeul ten zuiden van Kampen, het Reevediep. Rondom het Reevediep heeft de aannemer, in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) en conform het door Waterschap Groot Salland vastgestelde projectplan, dijken opgeworpen om dijkring 11 te beschermen tegen hoog buitenwater. Na afronding van fase 1 van het project IJsseldelta zijn deze dijken in april 2019 overgedragen aan WDODelta. WDODelta dient vervolgens een legger vast te stellen conform de Waterwet en Omgevingsverordeningen van de provincie.

De ontwerp leggerwijziging heeft van 25 januari 2019 tot 9 maart 2019 ter inzage gelegen. Daarna is de leggerwijziging beschikbaar gebleven op de website voor raadpleging. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op verzoek van gemeente Kampen en de eigen vergunning afdeling van WDODelta is een wijziging ambtshalve afgestemd en doorgevoerd in de drie dwarsprofielen van de klimaatdijk. De voorgestelde ambtshalve wijziging verbetert de leesbaarheid van de leggerprofielen, maar verandert formeel niets aan de beperkingen en verplichtingen die de legger in combinatie met de Keur met zich meebrengen.

De definitieve legger van de waterkeringen rondom het Reevediep is te raadplegen via volgende link: https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e971471cd14d4990a14b2971f1d1aabf

De definitieve legger van de primaire waterkeringen rondom het Reevediep ligt met ingang van 15 januari 2021 digitaal ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen, een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging onherroepelijk.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van het waterstaatwerk of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust.

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Zwolle, 15 januari 2021