Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 453Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-025572 het onttrekken van freatisch grondwater ter hoogte van de wijk Groenoord in Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 12 januari 2021 een vergunning verleend aan Aannemingsmaatschappij Afezo B.V. voor het gedurende een periode van maximaal dertien maanden onttrekken van freatisch grondwater door middel van verticale filters en open bemaling met een debiet van maximaal 15 m3 per uur en een waterbezwaar van 100.000 m3 ter hoogte van de wijk Groenoord in Alphen aan den Rijn.

 

De stukken liggen tot en met 23 februari 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 12 januari 2021