Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 452Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-023380 diverse werkzaamheden ter plaatse van Visserkade 5 in Lisse

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 12 januari 2021 een vergunning verleend voor

a. Het dempen van oppervlaktewater in een hoofdwatergang;

b. Het graven van oppervlaktewater in een hoofdwatergang;

c. Het aanleggen en hebben van een beschoeiing met schotankers in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;

d. Het bouwen en hebben van een woning in de beschermingszone van een regionale waterkering;

e. Het aanleggen en hebben van een onderheid terras in de kernzone van een regionale waterkering;

f. Het uitvoeren van grondverzet in de kernzone van een regionale waterkering ter plaatse van Visserkade 5 in Lisse.

 

De stukken liggen tot en met 23 februari 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 12 januari 2021