Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 425Beschikkingen | afhandelingSleen, hekwerk langs WL04537 en dam en duiker in WL05040 en WL04537

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Zonnepark Haarstdiek B.V. te Tynaarlo voor het plaatsen van een 2 meter hoog hekwerk rondom het zonnepark Haarstdiek te Sleen, binnen de beschermingszone op de linker oever van waterloop WL04537 (AV08879) en het leggen van een dam met duiker op de verbinding van waterlopen WL05040 en WL04537, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Sleen, sectie R, nummers 1955 en 1956.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2030504.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 12 januari 2021