Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 4177Beschikkingen | afhandelingTubbergen, dam en duiker, keerwand, verharding, hekwerk WL01716

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van de heer Hoek te Geesteren voor het aanbrengen en hebben van:

 • 1.

  een gronddam met duiker ter lengte van 6 meter

 • 2.

  een keerwand op de insteek tussen de nieuw aan te leggen duiker tot duiker DK32110

 • 3.

  een verharding van 30 cm langs de insteek

 • 4.

  een hekwerk van 1.20 meter hoog op circa 30 cm uit de insteek

in en langs de waterloop WL01716 (afvoervak AV06594), tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie A, nummers 7028 en 8673.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2131144.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 1 april 2021