Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 4069Overige overheidsinformatiePartiële herziening legger waterkeringen, maart 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 30 maart 2021 vastgesteld: partiële herziening Legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, maart 2021 (hierna genoemd “Legger)”.

Toelichting

In de partiële herziening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 

 • 1.

  Algehele wijziging van de naamgeving, het formaat en de opmaak van de leggerkaarten (situatietekeningen en dwarsprofielen regionale keringen);

 • 2.

  Het opnemen van enkele reeds aanwezige bijzonder waterkerende constructies (zoals damwanden en kades) en enkele reeds aanwezige waterkerende kunstwerken (zoals gemalen);

 • 3.

  Aanpassing van delen van de regionale waterkering en beschermingszones ter plaatse van sluis Hintham en sifon Aa - Maximakanaal.

 • 4.

  Het opnemen van delen van de HoWaBo waterkering als regionale waterkering, inclusief bijbehorende beschermingszones en waterkerende kunstwerken;

 • 5.

  Aanpassing van de leggertekst.

Ingediende zienswijzen

De ontwerp Legger heeft van 18 december 2020 tot en met 4 februari 2021 ter inzage gelegen. Op het ontwerp is 1 zienswijze ingediend. Hiervoor is de “Nota van Zienswijzen Legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, partiële herziening 2020” opgesteld.

Op basis van de ingediend zienswijzen is de ontwerp-Legger op de volgende punten gewijzigd:

 • 1.

  Leggerafmetingen van de HoWaBo kering (dwarsprofielen) zijn aangepast en in overeenstemming gebracht met de leggerafmetingen van het oppervlaktewater.

 

Daarnaast is één tekentechnische correctie doorgevoerd vanwege het niet correct weergeven van de onderliggende data in de tekeningen in de ontwerp legger.

Inzien stukken

In verband met de coronamaatregelen kunt u geen stukken inzien op ons kantoor. U kunt de stukkeninzien via www.aaenmaas.nl/legger.

U kunt de stukken ook per mail of post ontvangen. Neem hiervoor eerst contact op met de onder genoemde projectleider.

Niet eens met de beslissing?

Tegen dit besluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

 

Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • -

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Bij het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Het beroepschrift bevat tenminste:

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • -

  de gronden van beroep (onderbouwing);

 • -

  handtekening van degene die beroep aantekent.

 

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient men wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treden de leggerwijzigingen in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

 

Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient men wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Inzage

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn. De Legger kan worden ingezien op het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in ’s-Hertogenbosch. U vindt het besluit / legger tevens op www.aaenmaas.nl/legger.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Eugène Heeremans, eheeremans@aaenmaas.nl of tel. 088 - 17 88 000

 

’s-Hertogenbosch, 30 maart 2021