Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 4064Verordeningen11e partiële herziening legger oppervlaktewater, maart 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 16 maart 2021 vastgesteld: Besluit 11e partiële herziening legger oppervlaktewater, maart 2021.

 

De legger en de daarop betrekking hebbende stukken zijn via de site http://www.aaenmaas.nl/legger in te zien.

 

Onderstaand is een toelichting van statuswijzigingen weergegeven waar rechtsbescherming voor open staat. Wat de veranderingen van deze categoriewijzigingen voor belanghebbenden betekenen wat betreft beheer en onderhoud staat toegelicht in bijgevoegde Nota Legger:

 

Soort wijziging

Adres/omschrijving

A naar B

Moerputtenweg, Den Bosch

A naar B

Wolfsbosscheweg 11, Gemert

A naar B

Matthijseind, Bakel

A naar B

Boxtelseweg Schijndel

A naar B

Putsteeg, Schijndel

A naar B

Stiphoutseweg, Lieshout

A naar C

Tivoliweg Rosmalen

A naar B

Geldropseweg, Helmond

A naar B

Haverleij Engelen

A naar B

Ruwe putten Helmond

A naar B

Weidebeemd, Helmond

A naar B

t Hof, Lieshout

A naar B

1e bosweg, Helmond

A naar B

kasteelweg, Aarle-rixtel

A naar B

Kanaaldijk, Beekseweg (Koude Maas) Helmond

A naar B

Venstraat, Stiphout

A naar B

Bivakweg, Deurne

A naar B

Griensvennerweg, Deurne

A naar B

Kapelweg, Vlierden

A naar B

Moostdijk, Neerkant

A naar B

Munitiestraat, Neerkant

A naar B

Neerkantseweg, Liessel

A naar B

Rector Nuijtsstraat, Helenaveen

A naar B

Molenheide + Heikampen, Schijndel

A naar B

Vossenberg, Schijndel

A naar B

Ijzerweg Oss

B naar C

Vlagberg 35a, Sint Anthonis

B naar C

Steenakker/Peelkant Oploo

C naar B

Kuundert, Bakel

C naar B

Zuid-om Gemert

 

In verband met de coronamaatregelen kunt u geen stukken inzien op ons kantoor. U kunt de stukken per mail of post ontvangen. Neem hiervoor eerst contact op met het Waterwetloket (info@aaenmaas.nl of tel. 073-615 83 33).

Niet eens met de beslissing?

De 11e partiële herziening legger oppervlaktewater heeft van 23 december 2020 tot en met 3 februari 2021 in ontwerp ter inzage gelegen.

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit ontwerp. Alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend staat beroep open.

 

Beroep kan worden ingesteld gedurende zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

 

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van beroep (onderbouwing);

- uw handtekening.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de legger direct geldig is. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Waterwetloket: info@aaenmaas.nl of tel. 073-615 83 33

 

’s-Hertogenbosch, 6 april 2021

DB-besluit

O NDERWERP: VASTSTELLING 11E PARTIËLE HERZIENING LEGGER OPPERVLAKTEWATER WATERSCHAP AA EN MAAS

 

AGENDAPUNT: 4.4.1

 

BESLUITNUMMER : 16032021/4.4.1

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;

 

gelezen het voorstel van het Directieteam van 8 maart 2021,

 

BESLUIT:

 

Artikel I

A. De legger oppervlaktewater waterschap Aa en Maas, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 16 maart 2021, wordt gewijzigd als aangegeven in artikel ll.

 

Artikel II

A. De leggerkaarten met kaartnummers zoals weergegeven in Bijlage 1, kolom 1 worden vervangen door leggerkaarten met kaartnummer zoals weergegeven in Bijlage 1, kolom 2;

B. De tabel; leggertabel 1.10 wordt vervangen door 1.11

 

Artikel III

De 11e partiële herziening legger oppervlaktewater waterschap Aa en Maas, maart 2021 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 16 maart 2021,

 

de secretaris,

drs. P. Sennema

 

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen

Bijlage 1 bij 11e partiële herziening legger oppervlaktewater, maart 2021

De leggerkaarten met kaartnummers:

worden vervangen door leggerkaarten met kaartnummers:

2.10,4.10,7.10,8.10,12.10,13.10,14.10,17.10,

18.10,20.10,21.10,22.10,26.10,28.10,29.10,

30.10,31.10,32.10,33.10,34.10,35.10,36.10,

37.10,38.10,41.10,42.10,43.10,44.10,45.10,

47.10,48.10,49.10,50.10,51.10,52.10,53.10,

54.10,55.10,56.10,58.10,59.10,60.10,61.10,

62.10,63.10,64.10,65.10,66.10,67.10,68.10,

70.10,72.10,74.10,76.10,77.10,78.10,79.10,

80.10,81.10,83.10,84.10,85.10,86.10,87.10,

89.10,91.10,92.10,93.10,95.10,96.10,97.10

2.11,4.11,7.11,8.11,12.11,13.11,14.11,17.11,

18.11,20.11,21.11,22.11,26.11,28.11,29.11,

30.11,31.11,32.11,33.11,34.11,35.11,36.11,

37.11,38.11,41.11,42.11,43.11,44.11,45.11,

47.11,48.11,49.11,50.11,51.11,52.11,53.11,

54.11,55.11,56.11,58.11,59.11,60.11,61.11,

62.11,63.11,64.11,65.11,66.11,67.11,68.11,

70.11,72.11,74.11,76.11,77.11,78.11,79.11,

80.11,81.11,83.11,84.11,85.11,86.11,87.11,

89.11,91.11,92.11,93.11,95.11,96.11,97.11