Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 4040Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben en behouden van twee afvoerleidingen en meerdere lozingsconstructies in de kernzone van het primaire oppervlaktewater de Gulp en de Boksdelsloot, tevens het lozen van afstromend hemelwater vanaf verhard oppervlak en overstortwater in het primaire oppervlaktewater de Gulp en de Boksdelsloot nabij de Slenakerweg en Gulpergrensweg (ongenummerd) te Waterop/Beutenaken in de gemeente Gulpen-Wittem

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op het hebben en behouden van twee afvoerleidingen en meerdere lozingsconstructies in de kernzone van het primaire oppervlaktewater de Gulp en de Boksdelsloot, tevens het lozen van afstromend hemelwater vanaf verhard oppervlak en overstortwater in het primaire oppervlaktewater de Gulp en de Boksdelsloot nabij de Slenakerweg en Gulpergrensweg (ongenummerd) te Waterop/Beutenaken in de gemeente Gulpen-Wittem. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z5626.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2020-Z5626.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 6 april 2021

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf