Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 3940Beschikkingen | afhandelingDalen, aanbrengen distributieleiding langs waterlopen WL03589 WL03325 en WL03575

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

WMD Drinkwater BV te Assen voor het aanbrengen en hebben van distributieleiding langs de Dalerveensestraat te Dalen, waarbij deze parallel aan en kruisend met waterlopen WL03589 (afvoervak AV09531) en WL03325 (afvoervak AV08944) en parallel aan waterloop WL03575 (afvoervak AV09529), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie K, nummer 185, sectie L, nummers 723 en 1159.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2131935.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 31 maart 2020