Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Definitief projectplan “Aanpassen watersysteem dorp Kockengen”

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 26 januari 2021 het projectplan voor het project “Aanpassen watersysteem dorp Kockengen” heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft in de periode van 8 juni 2020 tot en met 19 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het projectplan aan te passen. Het ontwerp- projectplan is derhalve ongewijzigd vastgesteld.

­Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via: www.hdsr.nl/kockengen

Beroep na vaststelling

De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, of de belanghebbende die redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt geen zienswijze te hebben ingediend, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl. U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 181,-- voor een natuurlijk persoon en € 360,-- voor een rechtspersoon.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Marije van Bergen, tel. 030 – 209 7145 of via de e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

 

­Houten, 1 april 2021

 

 

Naar boven