Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 3929Beschikkingen | afhandelingSchoonebeek, ontwateringsmiddelen en drainage-uitmondingen WL03357

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Maatschap Klaassen te Schoonebeek voor het aanbrengen en hebben van ontwateringsmiddelen en drainage-uitmondingen in het talud op de rechter oever van waterloop WL03357 (afvoervak AV09765), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 3120, nabij de Burgemeester Osselaan en de Hankenhofweg te Schoonebeek.

Het betreft drainage van de percelen Schoonebeek, sectie C, nummers 6178 en 4413.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2132019.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 30 maart 2021