Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 3760Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële leggerwijziging van de legger regionale waterkeringen door de verleende watervergunning met nummer 2016-000839 (Plaspoelhaven gemeente Leidschendam-Voorburg) en na uitvoering van de maatregelen uit het projectplan met nummer 701948 (Sluiskant – Klein Plaspoelpolder)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2020-B-03

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger regionale waterkeringen partieel te wijzigen op de locaties Sluiskant, van Ravesteijnkade en Plaspoelkade te Leidschendam, zoals aangegeven in het ontwerpbesluit en op de situatietekening van de leggerwijziging. Beide stukken zijn te raadplegen in de bijlagen van deze publicatie.

De wijziging volgt op de eerder verleende watervergunning met nummer 2016-000839 (Plaspoelhaven gemeente Leidschendam-Voorburg) waarvan de werken momenteel worden uitgevoerd, en de voltooide uitvoering conform het eerder vastgestelde projectplan met nummer 701948 (Sluiskant – Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg).

 

De leggerwijziging zal gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. De periode van de terinzagelegging vangt aan op 1 april 2021 en eindigt op 14 mei 2021. Na deze periode zal Delfland een definitief besluit nemen.

Met de werkzaamheden van het uitgevoerde projectplan zijn en van de verleende watervergunning worden nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de leggers worden opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2020-B-03):

- DMS#1456334 – Partiële leggerwijziging kenmerk LEGGER2020-B-03; en

- DMS#1460445 – Situatietekening leggerwijziging Sluiskant: huidige situatie en nieuwe situatie

- DMS#1460446 – Leggerprofielen 150 151 152

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de Afdelingsmanager Beheer Programmering Assets, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

 

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze ?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.