Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 373BeleidsregelsProjectplan Inrichting Tochtsloot

Inzagetermijn van 13 januari 2021 tot en met 24 februari 2021.

 

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 17 december 2020 het Projectplan Inrichting Tochtsloot en bijbehorende Nota van Zienswijzen vastgesteld.

Maatregelen

De inrichtingsmaatregelen bestaan uit:

  • De aanleg van een flauwe oever langs de gehele lengte buitendijks van de Tochtsloot;

  • De maasmonding wordt als een moeraszone ingericht.

Inzage

Het projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen ter inzage op de volgende locatie:

Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch.

In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk vooraf een afspraak te maken indien u de stukken op ons kantoor wilt inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met telefoonnummer 088-1788000.

Het projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben van 2 juni 2020 tot en 14 juli 2020 ter inzage gelegen. Er is tijdig een zienswijze ingediend. Deze is meegewogen bij de definitieve besluitvorming en heeft niet geleid tot wijziging van het projectplan. De inspreker is hierover geïnformeerd.

 

Alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend staat beroep open. Voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend geldt dat het beroep alleen betrekking kan hebben op onderdelen van het besluit waartegen de zienswijze zich heeft gericht en/of de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

 

Beroep kan worden ingesteld tot en met 24 februari 2021.

 

Het beroepschrift wordt gericht aan rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

 

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van beroep (onderbouwing);

- uw handtekening.

 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten?

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Anke Rijnen. Deze is bereikbaar op tel.nr. 088 - 17 88 000 of via e-mail: arijnen-vangeijn@aaenmaas.nl .

 

’s-Hertogenbosch, 13 januari 2021