Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 3701Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële leggercorrectie van legger wateren na inventarisatie van gegevens van 9 stuwen welke eerder zijn aangelegd met een verleende watervergunning

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2020-F-02

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om de legger wateren partieel te corrigeren, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggercorrectie “leggercorrectiekaart kenmerk LEGGER2020-F-02”.

 

Deze leggercorrectie volgt na een inventarisatie van ontbrekende en/of onjuiste gegevens van 9 stuwen op de leggerkaart welke eerder met verleende watervergunningen zijn aangelegd. Deze 9 stuwen liggen verspreid over het gebied van Delfland.

 

Met deze correctie worden de volgende 9 stuwen op de leggerkaart gecorrigeerd: 307403; 307406; 309443; 309449; 309451; 312423; 312425; 312433 en 31307011. Per stuw kunnen de volgende gegevens op de leggerkaart gecorrigeerd zijn: ligging, onderhoudsplichtige, functie (soort regelbaarheid, indicatie waterkerend), vorm en afmetingen (doorstroombreedte, laagste doorstroomhoogte, hoogste doorstroomhoogte, kruinbreedte en kerende hoogte).

 

De leggercorrectiekaart kaart zal gedurende zes weken na publicatie van dit besluit beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1bcde49788244a181f22629ab26de4d# en https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/leggers.

 

Belanghebbenden (kadastraal perceel eigenaren en onderhoudsplichtigen) zijn vooraf geïnformeerd over deze leggercorrectie en hebben de mogelijkheid gehad om deze leggercorrectie te controleren.

 

De leggercorrectiekaart toont alleen de gecorrigeerde waterstaatswerken in de leggers – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gecorrigeerde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Tegen de leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open omdat er door de correctie van de leggerkaart geen verandering van de rechtspositie van betrokkenen plaatsvindt.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggercorrectie met kenmerk LEGGER2020-F-02:

- DMS#1496410 – PARTIËLE LEGGERCORRECTIE KENMERK LEGGER2020-F-02

- DMS#1480528 – Leggercorrectiedatabase LEGGER2020-F-02

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gecorrigeerd krachtens deze partiële leggercorrectie.

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1480528) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggercorrectiedatabase (DMS#1480528) is enkel van belang om de digitale leggercorrectiekaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggercorrectiedatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Beroep en hoger beroep

Tegen deze leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.