Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 3682Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan ‘Aanleg Verlengde Oude Maas, vispassage langs Molen- en Biltplas in Stevensweert’, met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 30 maart 2021 tot en met 10 mei 2021 ligt het ontwerpprojectplan waterwet ‘Aanleg Verlengde Oude Maas, vispassage langs Molen- en Biltplas in Stevensweert’ tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

Aanleiding

In de gemeente Maasgouw ligt tussen de kernen Ohé en laak en Stevensweert en het Julianakanaal het stroomgebied van de Oude Maas. De Maas had tot ±1850 vele vertakkingen. Ook ten noorden van Roosteren vertakte ze zich. De twee rivierarmen verenigden zich ter hoogte van Maasbracht, waardoor ze het "Eiland in de Maas" vormden met hierop de plaatsen Ohé, Laak, Stevensweert, het Bilt, het Eiland en de Brand. Het beginpunt van de Oude Maas werd gedempt, waardoor het eiland een schiereiland werd. Bovendien kon Maaswater niet meer binnenstromen, waardoor de Oude Maas nu enkel nog gevoed word door de Geleenbeek.

Maaswater stroomt in de huidige situatie enkel bij hoogwater vanuit de Maas de Oude Maas in. Bij deze hoogwatersituaties wordt de voormalige arm dan ook veel breder. Rond de Oude Maas werd vanaf 1960 grind gewonnen, waardoor twee grote Maasplassen zijn gevormd: de Molenplas en de Biltplas. Na het einde van de grindwinning in 2009 is een groot deel van het gebied ingericht als het natuurgebied "Stevol".

De Molenplas en de Biltplas zijn slecht passeerbaar voor vis vanuit de Maas. Dit komt door de geringe stroomsnelheid in beide plassen, waardoor de vissen de beekmonding van de Oude Maas en daarmee het bovengelegen stroomgebied van de Geleenbeek niet kunnen vinden. Het verbeteren van de visoptrek is een van de maatregelen ten behoeve van de ecologische doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de optrekbaarheid van de Oude Maas en Geleenbeek te verbeteren is Waterschap Limburg voornemens om langs de Molenplas en de Biltplas een omleiding aan te leggen. Deze nieuwe omleiding noemen we de “Verlengde Oude Maas”. De realisatie van dit project draagt bij aan het behalen van die KRW-doelstellingen. De maatregel sluit aan op eerder uitgevoerde ecologische verbeteringen in de bovenloop van de Geleenbeek én op de ontsnipperingsmaatregelen zoals opgenomen in de gebiedsvisie Corridor Geleenbeekdal. Deze maatregelen zijn planologisch verankerd in het Tracébesluit voor de A2 Vonderen-Kerensheide, uitvoering 2025-2027.

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de omgevingsmanager, Kim Baeten, via telefoonnummer 06-14707575. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Kim Baeten via telefoonnummer: 06 14707575 of via het e-mailadres: k.baeten@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf