Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 3675Plannen | overigVaststelling projectplan “Lollebeek Castenrayse Vennen” met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 2 maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Lollebeek Castenrayse Vennen vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 2 maart 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Het plangebied ligt net ten zuiden van Castenray in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas. Het project heeft tot doel de water- en natuuropgaven tussen Castenray en Venray te realiseren die bestaan uit het herstel van de natte natuurparel ‘Castenrayse Vennen’, herinrichting van de Lollebeek en realiseren van de verbinding Gortmeule-Diepeleng. Voorwaardelijk in dat verband is het behouden en versterken van een duurzame positie van de rundveehouderij ten noorden van het projectgebied.

De voorgenomen maatregelen zijn:

• het herinrichten van het Schaatsven (baggeren en verwijderen vegetatie);

• het omleggen en herprofileren van de Lollebeek (verondiepen profiel);

• het voor een deel dempen van de bestaande Lollebeek;

• het omleggen en herprofileren van de Kastenraayse Loop;

• uitvoeren beheersmaatregelen voor het duurzaam borgen van een locatie voor rundveehouderij, aan de noordzijde van de Castenrayse Vennen;

• het aanpassen van een deel van de Kastenraayse Loop of hierop afwaterende watergangen;

• het aanpassen van de bestaande stuwen in de Lollebeek;

• het realiseren van een cascade voor overgang van de omgelegde Lollebeek naar de bestaande loop van de Lollebeek;

• het aanbrengen van duikers in de beekloop t.b.v. bereikbaarheid;

• het aanbrengen van drie voorden en stapstenen in de Lollebeek;

• het verleggen van de Diepeleng ten behoeve van de bochtafsnijding;

• het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen landgoed de Gortmeule en de Castenrayse Vennen, met als nevenfunctie waterberging;

• het herstellen van een eiland, incl. vogelkijkvoorziening en toegang tot het Schaatsven en het plaatsen van bebording;

• het realiseren van een half verhard wandelpad vanaf de Rietweg naar de vlonder, met toegang tot het eiland;

• recreatieve voorzieningen / aanpassing recreatieve route door de Castenrayse Vennen.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 3 november tot en met 14 december ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan aangepast. De aanpassingen hebben met name betrekking op het verleggen van de Kastenraayse loop ter hoogte van de toegangsweg De Rietweg in Castenray en op de beschrijving van de globale inrichting van en toegang tot het verbondingsstuk tussen De Gortmeule en Castenrayse Vennen.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 30 maart 2021 tot en met 10 mei 2021 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft: - belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; - belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. 

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Lara Savelkoul via telefoonnummer: +31 6 19000 280 of via het e-mailadres: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. De besluiten en stukken zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf