Ter inzage beleidsregels watersysteem

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 16 maart 2021 besloten onderstaande beleidsregels voor het watersysteem in concept vast te stellen.

Beleidsregel 2.5 kabels en leidingen

Beleidsregel 2.6 bouwwerken

Beleidsregel 2.7 bomen en beplantingen

Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld.

Kabels en leidingen

Middels deze beleidsregel, worden standaard uitgangspunten vastgelegd over onder andere de wijze van aanleg, de diepteligging van de kabel/leiding en de afstand tot de insteek van de watergang. Dit om te voorkomen dat bij het uitvoeren van onze onderhoudswerkzaamheden schade kan ontstaan aan de kabel/ leiding.

Bomen en beplanting

Beplanting te dicht op de insteek van de watergang zorgt voor een belemmering van het uit te voeren beheer en onderhoud en wortelvorming kan schade veroorzaken aan taluds. Deze beleidsregel geeft duidelijke kaders wanneer beplanting mogelijk is en onder welke voorwaarden.

(Bouw)werken

(Bouw)werken mogen geen belemmering vormen voor het uit te voeren beheer en onderhoud. Daarnaast mag de doorstroomcapaciteit en bergingscapaciteit van een watergang niet aangetast worden. Middels deze beleidsregel wordt duidelijk welke uitgangspunten wij hanteren bij het plaatsen van (bouw)werken nabij een watergang.

Inzage en vragen

De betreffende beleidsregels zijn aan de linker kant van deze pagina te raadplegen.

Zienswijze

Bent u het niet eens met deze kaders? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode vanaf het moment van deze publicatie tot 6 weken daarna hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze Beleidsregels watersysteem’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het college van dijkgraaf en heemraden de beleidsregels dan ook definitief vast. Zodra de beleidsregels definitief zijn vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via ww.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 

Naar boven