Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 3454Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-002394 diverse werkzaamheden ter plaatse van Losserweide bouwnummer 5 te Nieuwe Wetering

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 maart 2021 een vergunning verleend voor

a. het bouwen en hebben van een woning in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

b. het ophogen van het maaiveld met grond met een maximale hoogte van 2,20 m t.o.v. het bestaande maaiveld in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

c. het afvlakken van het maaiveld in de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de kruin tot een hoogte van NAP – 0,65 m aan de Losserweide bouwnummer 5 te Nieuwe Wetering.

 

De stukken liggen tot en met 15 april 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Noort van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 73.

 

Leiden, 4 maart 2021