Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 3354BeleidsregelsStimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas

Besluit van het Dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas van 16 maart 2021, kenmerk 57930, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening waterschap Aa en Maas

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas,

 

Gelet op artikel 59 van de Waterschapswet, de Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen:

 

Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • -

  bebouwd gebied: terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen, in beginsel bestaand uit een cluster van gebouwen van verschillende eigenaren;

 • -

  bestuur: het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;

 • -

  buurt: buurt, wijk of dorp;

 • -

  buurtorganisatie: organisatie die zich richt op activiteiten in de buurt;

 • -

  klimaatadaptief: aanpassend aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt;

 • -

  subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  watergerelateerd groen: beplanting met minimaal één water gerelateerde functie;

 • -

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doelstelling

Het bestuur heeft met deze regeling onder meer tot doel:

 • a.

  het versterken van de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied;

 • b.

  bij te dragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving;

 • c.

  het verminderen van de hoeveelheid regenwater op de waterzuiveringen;

 • d.

  het verhogen van de waterkwaliteit;

 • e.

  het bij een breder publiek versterken van de kennis en bewustwording over de opvang en verwerking van hemelwater;

 • f.

  bij te dragen aan een gezonde leefomgeving, burgerparticipatie, duurzaamheid en sociale cohesie.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle projectkosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Indien sprake is van een uurtarief zal nooit een hoger tarief dan € 100 per uur worden vergoed.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor vrijwilligers;

  • b.

   structurele loonkosten van de aanvrager.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project draagt bij aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

 • b.

  het project heeft aantoonbaar effect in het beheergebied van waterschap Aa en Maas, komt ten goede aan de ingezetenen van dit gebied of dient op andere wijze het belang van het waterschap;

 • c.

  het project is gericht op verbinding of participatie;

 • d.

  het project heeft draagvlak in de samenleving;

 • e.

  het project is gericht op duurzame borging in de omgeving waarop het project is gericht;

 • f.

  aan het project wordt financieel bijgedragen door minimaal twee andere partijen naast de op grond van deze regeling eventueel te verkrijgen bijdrage;

 • g.

  het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het Dagelijks Bestuur stelt het subsidieplafond vast voor de periode 20 maart 2021 tot 31 december 2021 op €140.000 euro.

Artikel 6 Bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3, bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 7 Weigeren subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag is gedaan door Rijk, provincie of gemeente;

  • b.

   de uitvoering van het project reeds is gestart voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag;

  • c.

   het project behoort tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager;

  • d.

   het project een nieuwbouwproject met compensatieplicht betreft;

  • e.

   werkzaamheden in het project niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving;

  • f.

   voor het project al eerder subsidie uit deze regeling is ontvangen;

  • g.

   voor het project ook subsidie is aangevraagd uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar het waterschap reeds bij is betrokken als medefinancier;

  • h.

   Indien de aanvraag betrekking heeft op een initiatief waarop de subsidieregeling klimaat regio as50+ van toepassing is;

  • i.

   de aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

  • j.

   de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 sub b van dit artikel, kan subsidie worden verleend voor een project dat maximaal 3 maanden voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag is gestart.

Artikel 8 Intrekking en wijziging niet vastgestelde subsidie

 • 1.

  Het bestuur kan zolang de subsidie niet is vastgesteld de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:

  • a.

   Met de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend geen begin is gemaakt uiterlijk zes (6) maanden na verlening van de subsidie;

 • 2.

  Het bestuur kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid onder a vermelde termijn.

Artikel 9 Werkingsduur

Deze regeling treedt in werking op 20 maart 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2022

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas.

 

Drs. P. Sennema

drs. L.H.J. Verheijen

Toelichting behorende bij de Stimuleringsregeling Klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas

Inleiding

Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen treffen waterschappen en gemeenten reeds diverse maatregelen. Ook burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld kunnen haar steentje bijdragen door zelf initiatief te nemen tot een klimaatbestendige inrichting van hun leefomgeving.

In het bestuursakkoord 2015-2019 en in het WBP 2016-2021 is vastgesteld dat er een opvolger komt van de Stimuleringsregeling Hemelwater die eind 2015 is beëindigd. Een nieuwe regeling moet gericht zijn op een klimaatadaptieve inrichting voor het bebouwd gebied. De regeling is gericht op inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven om hen te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het klimaat bestendig inrichten van hun leefomgeving.

Met het vaststellen van een nieuwe regeling is de verwachting dat er minder water naar onze RWZI’s wordt getransporteerd en gezuiverd. Dat bespaart kosten. Daarnaast draagt het waterschap een steentje bij aan de actuele thema’s van deze tijd, zoals de klimaatverandering en de adaptatie van het bebouwd gebied. Dit alles gebeurt op initiatief van en door burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.. Naast water wordt ook bijgedragen aan een positieve ontwikkeling op andere beleidsvelden zoals gezondheid, groen, economische ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Algemeen

Wettelijke basis:

Met ingang van 01 januari 1998 is de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aangevuld met regelgeving voor het verlenen van subsidie door overheden. Het doel van deze regelgeving is:

 • a.

  Duidelijkheid geven in de wederzijdse rechten en plichten van subsidiegever en subsidieontvanger;

 • b.

  Een stimulans geven om het subsidie-instrument bewuster te hanteren en subsidie-uitgaven beter te beheersen;

 • c.

  Het waarborgen van de rechtszekerheid van de subsidieaanvrager / subsidieontvanger.

 

Wat is een subsidie?

De Awb geeft de volgende definitie van subsidie:

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Voor het bepalen of de te verstrekken financiële middelen onder het Awb-begrip ‘subsidie’ vallen is de benaming van deze middelen niet van belang. Zo is een ‘bijdrage’, ‘vergoeding’ of ‘financiële tegemoetkoming’ een subsidie wanneer is voldaan aan bovenstaande definitie. Van belang is dat een subsidie geen betaling is voor het leveren van goederen of diensten.

Subsidie gebaseerd op een wettelijk voorschrift

De Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alleen subsidie mag verstrekken op basis van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Voor decentrale overheden, zoals een waterschap, is dit wettelijk voorschrift een door het algemeen bestuur vastgestelde verordening.

 

Waterschap Aa en Maas kent een Algemene Subsidieverordening die een aantal algemene voorschriften dat voor alle door het waterschap te verstrekken subsidies geldt. Deze voorschriften zijn vooral procedureel van aard. In deze Algemene Subsidieverordening is bepaald dat nadere regels gesteld kunnen worden voor specifiek bepaalde activiteiten. Deze nadere regels zijn uitvoerend van aard. De Stimuleringsregeling Klimaatactief bebouwd gebied Aa en Maas is een uitwerking van deze nadere regels.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2 Doelstelling

Door het opstellen van deze Stimuleringsregeling draagt het waterschap een steentje bij aan de actuele thema’s van deze tijd, namelijk de klimaatverandering en de adaptatie van het bebouwd gebied. Dit alles gebeurt op initiatief van en door burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Naast harde doelen van het waterschap wordt ook bijgedragen aan een positieve ontwikkeling op andere beleidsvelden zoals gezondheid, groen, economische ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling. Bij het versterken van de groen- en waterstructuur kan gedacht worden aan

 • -

  het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in bebouwde omgeving, en/of;

 • -

  het creëren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving, en/of;

 • -

  het verminderen van hittestress door middel van watergerelateerd groen of water.

 

Artikel 3

In beginsel komen alle kosten die gemaakt worden om een bepaald project te verwezenlijken voor subsidie in aanmerking. Wel is bepaald dat er nooit meer dan een uurtarief van €100 per uur wordt vergoed. Tevens zijn enkele kostensoorten uitgesloten.

 

Artikel 4

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal vereisten. Alle opgenomen vereisten gelden cumulatief. Hieronder puntsgewijs een toelichting op deze vereisten:

a. Een project voldoet minimaal aan de vereisten zoals gesteld in artikel 2;

b. Het project moet aantoonbaar effect hebben binnen de grenzen van het beheergebied van waterschap Aa en Maas;

c. Er zijn minimaal twee partijen betrokken bij en hebben profijt van een project. Op deze manier wordt het gedeelde belang benadrukt. Dit betekent dat de omgeving óók profijt van de te nemen maatregelen dient te hebben. De aanvraag van een project wordt bijvoorbeeld gezamenlijk opgepakt met de buren of kennissen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Er zijn ook projecten waarbij een partij zoals een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf mee financiert. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of afkoppelprojecten van de gemeente. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan hetzelfde doel;

d. Met draagvlak in de samenleving wordt bedoeld dat belanghebbenden moeten instemmen met een project. Indien bijvoorbeeld in de openbare ruimte een project wordt uitgevoerd is het van belang dat directe belanghebbenden, zoals omwonenden, hiertegen geen bezwaren hebben;

e. Een project moet voor langere tijd in de omgeving geborgd zijn om ook bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van deze regeling. Een project dat eenvoudig ongedaan gemaakt wordt of kan worden en geen bijdrage meer levert aan de doelstellingen van deze regeling komt niet voor subsidie in aanmerking. Als uitgangspunt geldt dat een project de levensduur haalt;

f. Naast de eventuele bijdrage door het waterschap, 30% van de projectkosten tot een maximum van €5000 euro, dragen nog minimaal twee partijen bij aan de projectkosten. Dit is onder andere om het participatieve karakter uit artikel 4.c en het draagvlak in de samenleving uit artikel 4.d te onderstrepen. Een project dient altijd minimaal twee partijen, daarom dient er ook door deze twee partijen bijgedragen te worden aan een project.

Wanneer de gemeente subsidie verleent voor dezelfde maatregelen, wordt er ook voldaan aan deze voorwaarde van de stimuleringsregeling.

 

Artikel 7

Lid 1a

Een ieder kan een subsidieaanvraag indienen. Echter zijn mede-overheden uitgesloten. Reden hierachter is dat overheden gezien worden als partner en niet als klant. Aa en Maas wil graag optrekken met initiatieven die in de maatschappij worden ontwikkelt om maatregelen te nemen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Lid 1d

Wanneer werkzaamheden onderdeel uitmaken van reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld beheer en onderhoud, wordt subsidie geweigerd.

Lid 1e

Wanneer een project wordt uitgevoerd wat onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject en waar op basis van geldende regelgeving al een compensatieplicht voor geldt kan subsidie worden geweigerd.

Lid 1f

Per project kan maar één keer subsidie worden aangevraagd uit deze regeling. Een tweede aanvraag zal worden geweigerd.

Lid 1g

Waterschap Aa en Maas heeft de mogelijkheid om financieel aan te haken bij subsidieregelingen van andere overheden die eenzelfde doel als deze Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied voor ogen hebben. In het geval dat reeds een aanvraag is ingediend bij een regeling waarbij Waterschap Aa en Maas is aangehaakt, is het niet mogelijk om ook nog een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied te ontvangen omdat het waterschap op die manier een dubbele bijdrage zou verlenen.

Lid 2

In beginsel is de stimuleringsregeling bedoeld om nieuwe initiatieven die voldoen aan de doelstelling van de regeling te stimuleren en werkelijkheid te laten worden. Om deze reden is in lid 1 sub b opgenomen dat subsidieverlening geweigerd wordt als wordt gestart met een project voordat er een volledige aanvraag is ingediend. Het is denkbaar dat initiatieven wegens bijvoorbeeld overmacht of onbekendheid met de regeling al zijn gestart voordat een subsidieaanvraag is ingediend. Bij overmacht valt te denken aan de situatie waarbij op korte termijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en er geen tijd was om een subsidieaanvraag in te dienen. In zulke gevallen kan besloten worden de subsidieaanvraag toch in behandeling te nemen. Dit geldt alleen voor projecten die maximaal 3 maanden voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn gestart. Deze termijn is op 3 maanden gesteld om te voorkomen dat oudere projecten ook voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast is het een termijn waarbij nog eenvoudig nagegaan kan worden of het project recent is gestart en facturen vaak nog beschikbaar zijn voor de bewijslast.

 

Artikel 8

Lid 1 en 2

Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid de subsidieverlening in te trekken indien met de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, geen begin is gemaakt uiterlijk zes maanden na verlening van de subsidie.

Het dagelijks bestuur heeft tevens de bevoegdheid om af te wijken van de in lid 1 genoemde bevoegdheid, indien de subsidieaanvrager daarom heeft verzocht.