Bekendmaking terinzagelegging ontwerp KRW-factsheets

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft in zijn vergadering van 27 augustus 2020 het ontwerp KRW-factsheets vastgesteld.

 

De Kaderrichtlijn Water

Schoon en gezond water is een voorwaarde voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het verbeteren van de waterkwaliteit. We werken met de Kaderrichtlijn Water (hierna: 'KRW'). De KRW is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Het doel is dat alle landen in de EU de waterkwaliteit van rivieren en kanalen, kustwater, meren én grondwater op orde brengen. De Kaderrichtlijn Water bestaat sinds 2000. In perioden van zes jaar stellen we nieuwe of aanvullende maatregelen voor om de doelen te halen. Vanaf 2022 tot en met 2027 loopt de derde en laatste periode. 

 

Derde planperiode Kaderrichtlijn Water

De maatregelen die wij in de derde planperiode willen uitvoeren om de waterkwaliteit te verbeteren staan in de KRW-factsheets. Deze maatregelen zijn afgestemd op de KRW-doelstellingen die door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân zijn vastgesteld. Doelen en maatregelen van alle waterbeheerders zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen. De komende periode liggen ook de plannen van andere waterschappen, provincies en het rijk ter inzage.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf 22 maart 2021 tot en met 2 mei 2021 schriftelijk een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve factsheets.

 

Inzien stukken

De ontwerp KRW-factsheets zijn in te zien door de aan deze bekendmaking toegevoegde bijlagen te raadplegen en via de website www.noorderzijlvest.nl. Op deze website vindt u tevens de documenten waarin de achtergrond en de verantwoording van onze plannen worden beschreven.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. (Berber) de Jong, beleidsmedewerker Waterkwaliteit, Ecologie en Ruimte. Dit kan via het algemene telefoonnummer 050 - 304 8911.

 

Naar boven