Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 3248Plannen | overig



Terinzagelegging ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hunze en Aa’s

Het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hunze en Aa’s ligt van 22 maart tot en met 2 mei 2021 (een termijn van 6 weken) ter inzage. Hierbij horen ook de ontwerp factsheets van de Kaderrichtlijn Water. U kunt in deze 6 weken een zienswijze indienen over deze documenten.

Wat staat er in het waterbeheerprogramma?

In het waterbeheerprogramma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode. Het geeft weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water in hoofdlijnen willen oppakken. We laten ook zien hoe externe referentiekaders als het Deltaprogramma, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Omgevingswet, de nationale en provinciale Omgevingsvisies en nationale en regionale waterprogramma’s doorwerken in ons beleid en beheer. Het programma geeft daarnaast inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de KRW en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie.

Meer dan in eerdere beheerprogramma’s is er aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke thema’s zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid, recreatief medegebruik, energietransitie en biodiversiteit.

In het voortraject en bij het opstellen van het waterbeheerprogramma zijn diverse maatschappelijke partijen, belangenorganisaties en andere overheden betrokken.

Hoe kan ik reageren?

U kunt gedurende de inspraaktermijn schriftelijk of mondeling reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u zowel via ons mailadres (waterschap@hunzeenaas.nl), als via ons postadres (Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam) aan ons toezenden (t.a.v. het dagelijks bestuur). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur contact opnemen met Boy de Vries (0598-693409).

Na indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op basis van de ontvangen zienswijzen stellen we een reactienota op. Hierin nemen we de zienswijzen op en geven we aan of de zienswijzen leiden tot aanpassing van het definitieve waterbeheerprogramma. Mede op basis van de inspraakreacties stelt het algemeen bestuur het definitieve waterbeheerprogramma vast.

De terinzagelegging van het ontwerp WBP start tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) door het Rijk. Het NWP ligt 6 maanden ter inzage. De reactienota van ons waterbeheerprogramma moet worden afgestemd op de reactienota van het NWP. Daarom kunnen we onze reactienota pas in het najaar van 2021 definitief maken en toesturen.

Om welke documenten gaat het?

De volgende documenten liggen ter inzage:

 • 1.

  Ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027

 • 2.

  Ontwerp factsheets Kaderrichtlijn Water 2022-2027

Waar kan ik de documenten vinden?

De documenten die ter inzage liggen zijn digitaal beschikbaar, op deze webpagina en op onze website www.hunzeenaas.nl/waterbeheerprogramma.

Het is ook mogelijk de documenten die ter inzage liggen fysiek in te zien. Hiervoor kunt u gedurende de periode van terinzagelegging contact opnemen met Boy de Vries (0598-693409). De stukken worden u dan kosteloos per mail of per post toegezonden. Tevens is het, indien u dat wenst, mogelijk een afspraak te maken om de stukken fysiek in te zien bij waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5, Veendam. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken kunt u ook contact opnemen met Boy de Vries (0598-693409).

Voor deze wijze van terinzagelegging is gekozen gezien de maatregelen die vanwege het coronavirus van kracht zijn en die het wenselijk maken zo min mogelijk fysiek contact te hebben.

Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende documenten opgesteld die dienen als achtergrondinformatie bij de formele documenten. Het gaat om de volgende documenten:

 • 1.

  Achtergronddocumenten Kaderrichtlijn Water

 • 2.

  Beleidsnotitie Kaderrichtlijn Water

 • 3.

  Samenvatting achtergronddocumenten Kaderrichtlijn Water

 • 4.

  Toets m.e.r.-plicht waterbeheerprogramma 2022-2027

 • 5.

  Reactienota voorontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027

Deze documenten zijn te vinden op onze website www.hunzeenaas.nl/waterbeheerprogramma.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inspraak- en vaststellingsprocedure voor het ontwerp-beheerprogramma kunt u contact opnemen met Boy de Vries (0598-693409, of b.de.vries@hunzeenaas.nl)