Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 3050Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-000701 het leggen en hebben van een waterleiding ter hoogte van Raadhuislaan 44 te Leimuiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 9 maart 2021 een vergunning verleend aan Oasen N.V. voor het middels open ontgraving leggen en hebben van een waterleiding Ø 110 mm HDPE 100 SDR 11, druk drie bar, in de kernzone van een regionale waterkering ter hoogte van Raadhuislaan 44 te Leimuiden.

 

De stukken liggen tot en met 20 april 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Loomans van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

 

Leiden, 9 maart 2021