Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 289Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-011173 het brengen van vrijkomend boorspoelwater ter plaatse van Graaf Florisweg 77 te Gouda

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 januari 2021 een vergunning verleend aan Vaanster III B.V. voor het brengen van vrijkomend boorspoelwater tijdens realisatie van een OBES op de locatie Graaf Florisweg 77 te Gouda in een naastgelegen oppervlaktewater.

 

De stukken liggen tot en met 18 februari 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw van Duuren de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 71.

 

Leiden, 7 januari 2021