Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 2775Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-003876 het vervangen van een beschoeiing en het dempen en graven van primair water ter hoogte van Weteringpad 29 in Woubrugge

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 maart 2021 een vergunning verleend voor

a. het vervangen van beschoeiing in de kernzone van de regionale waterkering,

b. het dempen van 1,2 m2 primair water in de kernzone van de regionale waterkering,

c. het graven van 1,2 m2 primair water in de kernzone van de regionale waterkering, ter hoogte van Weteringpad 29 in Woubrugge.

 

De stukken liggen tot en met 15 april 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Loomans van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

 

Leiden, 4 maart 2021