Bekendmaking ontwerp projectplan EVZ Dintel Tonnekreek

Het dagelijks bestuur heeft op 2 maart 2021 het ontwerp projectplan EVZ Dintel Tonnekreek vastgesteld.

 

Achtergrond

Gemeente Moerdijk heeft als opgave het realiseren van een ecologische verbindingszone (EVZ) van ca. 7 ha als onderdeel van de landschappelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Dinteloord en Fijnaart. Deze landschappelijke kwaliteitsverbetering komt voort uit de compensatieopgave voor realisatie van het windpark ‘Oud Dintel’ langs de Dintel. De EVZ dient als ecologische verbinding tussen de Dintel en de Tonnekreek, waarmee de gehele migratie route voor flora en fauna van Dintel tot Hollandsch diep wordt gerealiseerd. Als aanvulling op de EVZ wordt een stapsteen op particulier terrein gerealiseerd vanuit het Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa).

 

Door realisatie van een natte EVZ langs de Tonnekreek wordt het gebied gevarieerder en aantrekkelijker voor een grotere diversiteit aan soorten. De inrichting van de EVZ Dintel-Tonnekreek richt zich op de doelsoorten: meervleermuis, glassnijder, blauwborst, noordse woelmuis en waterspitsmuis.

Bij de inrichting van de ecologische verbindingszone (EVZ) worden de volgende inrichtingselementen toegepast:

• Moeras en rietkragen

• Vochtig grasland

• Open water, struweel en bos en

• Ruigtes.

 

Plan inzien en indienen zienswijze

Het ontwerp projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Voor het inzien van de stukken op het kantoor van het waterschap moet een afspraak worden gemaakt waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen om verspreiding van het virus wat COVID-19 kan veroorzaken tegen te gaan.

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging een zienswijze indienen.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Eline Boele via telefoonnummer 076 564 10 00.

 

Naar boven