Bekendmaking definitief projectplan aanleggen 3 vispassages in de Molenbeek te Roosendaal

Het algemeen bestuur heeft op 24 februari 2021 het projectplan aanleggen 3 vispassages in de Molenbeek te Roosendaal vastgesteld.

 

Achtergrond

Het waterschap is voornemens om drie stuwen in de Molenbeek vispasseerbaar te maken. Hiervoor is een projectplan opgesteld, omdat ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

In de huidige situatie vormen de stuwen een barrière voor vismigratie. Door de bestaande stuwen vispasseerbaar te maken, wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Waterbeheerplan 2016-2021 en aan het KRW-programma. Het wegnemen van vismigratieknelpunten op de vismigratieroute draagt bij aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit, doordat er meer uitwisseling van vissoorten kan plaatsvinden. Hiermee wordt de veerkracht van de populatie vergroot en kan een betere KRW-score worden bereikt.

 

Plan inzien en instellen van beroep.

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Voor het inzien van de stukken op het kantoor van het waterschap moet een afspraak moet worden gemaakt waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen om verspreiding van het virus wat COVID-19 kan veroorzaken tegen te gaan.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Boele via telefoonnummer 076 564 10 00.

Naar boven