Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 2354Beschikkingen | afhandelingBekendmaking leggerbesluit Waterschap Limburg voor periodieke aanpassing legger Waterschap Limburg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat bij besluit van 22 februari 2021 de legger Waterschap Limburg op onderdelen is gewijzigd. Het betreft de periodieke administratieve verwerking van reeds uitgevoerde feitelijke aanpassingen bij keringen. Via het onderhavige besluit wordt daaraan uitvoering gegeven.

Inzage

Het leggerbesluit met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder “externe bijlagen”. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2019-Z9044. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het leggerbesluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met Mark Kerkhoff van het cluster vergunningen, toezicht en handhaving, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf